PROGRAMME LEARNING OUTCOMES & PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES

 

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES  (HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM)

Pada akhir program (Sijil Teknologi Kejuruteraan), graduan seharusnya berupaya:

PLO 1     
Mengaplikasi pengetahuan asas matematik, sains dan kejuruteraan kepada prosedur dan amalan rutin dalam bidang berkaitan.

PLO 2 –  
Mengenalpasti masalah kejuruteraan khusus dalam disiplin berkaitan yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan.

PLO 3     
Membantu dalam kajian dan rekabentuk penyelesaian sistem kejuruteraan berkaitan spesifik.

PLO 4     
Menunjukkan kesedaran terhadap isu berkaitan dengan kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan kebudayaan serta tanggungjawab yang berkaitan.

PLO 5         
Menunjukkan kemahiran berkomunikasi, skil bekerja secara individu dan berpasukan serta berpotensi memimpin pasukan.

PLO 6        
Menunjukkan pemahaman tentang etika, tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan. 

PLO 7        
Menunjukkan kesedaran terhadap pengurusan amalan perniagaan, keusahawanan dan pembagunan lestari. 

PLO 8         
Mengenalpasti keperluan pembagunan kerjaya dan terlibat dengan pembelajaran sepanjang hayat. 

 

  

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES  (OBJEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN)

PEO 1 :  Graduan yang berpengetahuan serta berkemahiran teknikal yang cukup bagi melaksanakan tugasan dalam bidang berkaitan serta mempamerkan ciri-ciri pembelajaran sepanjang hayat.


PEO 2 :  Graduan yang bersikap positif dan beretika, mampu bekerja secara individu atau berkumpulan serta berpotensi memimpin kumpulan untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap budaya kerja dan masyarakat.


PEO 3 :  Graduan yang mempunyai pengetahuan dan ciri-ciri keusahawanan dalam kerjaya berkaitan.